فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 9

کد متلب تشخیص ناحیه تحت سایه در تصویر

کد متلب تشخیص ناحیه تحت سایه در تصویر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم پتانسیل الکترواستاتیک داخل یک کره رسانا

کد متلب رسم پتانسیل الکترواستاتیک داخل یک کره رسانا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با شرایط مرزی دریکله

کد متلب حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با شرایط مرزی دریکله

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تخمین مقدار ویژه غالب و بردار ویژه متناظر آن برای یک ماتریس مربعی با استفاده از روش توانی

کد متلب تخمین مقدار ویژه غالب و بردار ویژه متناظر آن برای یک ماتریس مربعی با استفاده از روش توانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تخمین پاسخ یک مسئله مقدار اولیه با روش اویلر

کد متلب تخمین پاسخ یک مسئله مقدار اولیه با روش اویلر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب انجام رگرسیون چند جمله ای با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب انجام رگرسیون چند جمله ای با استفاده از روش حداقل مربعات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب انجام رگرسیون خطی با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب انجام رگرسیون خطی با استفاده از روش حداقل مربعات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن

کد متلب محاسبه ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب نمایش امواج در آب سطحی به صورت انیمیشن

کد متلب نمایش امواج در آب سطحی به صورت انیمیشن با استفاده از روش تفاضل محدود Lax-Wendroff

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی