فایل های دسته بندی Pascal - صفحه 1

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش سکانت

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش سکانت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل